Podmínky zapůjčení

Všeobecné podmínky půjčovny

 • Nájemcem se rozumí fyzická osoba, v jejíž prospěch je pomůcka pronajata. Pomůcky mohou být užívány pouze ve prospěch nájemce.
 • Nájemce poskytne pronajímateli identifikační údaje, které jsou potřebné k uzavření Smlouvy o pronájmu (v souladu se zákonem č.101/2000 o ochraně osobních údajů).
 • Při převzetí pomůcky je nájemce seznámen se správnou obsluhou pomůcek. Jiné užití pronajaté věci není v souladu se Smlouvou o nájmu kompenzačních pomůcek a veškerá rizika a odpovědnost nese nájemce. 
 • Nájemce bude pomůcky používat výhradně na svou odpovědnost a v souladu s podmínkami správné obsluhy, údržby a užívání, s nimiž byl seznámen při předání pomůcek. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je. 
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek garantuje při nájmu funkčnost pomůcek, nezodpovídá však za újmy, které budou způsobeny poškozením či špatným užíváním pomůcky v rodině. 
 • Nájemce za pomůcky osobně odpovídá po dobu od převzetí do jejich vrácení. 
 • V případě, že v průběhu doby nájmu dojde k poškození pomůcky, a to i bez zavinění ze strany nájemce, musí nájemce o této skutečnosti neprodleně telefonicky informovat půjčovnu kompenzačních pomůcek.
 • Ceny nájmu veškerých pomůcek, montáže postelí a výše zálohy na jednotlivé pomůcky se řídí platným ceníkem kompenzačních pomůcek. 
 • Vlastní doprava větších pomůcek (postele) není možná. 
 • Pomůcky jsou půjčovány proti záloze dle aktuálního Ceníku kompenzačních pomůcek, která je splatná při převzetí pomůcky. 
 • Maximální výše vybírané zálohy je stanovena na 5000 Kč. Pokud přesáhne součet záloh maximální výši vybírané zálohy, platí nájemce pouze tuto maximální částku. 
 • Nájemce se zavazuje vrátit pomůcky do doby platnosti podepsané smlouvy a ve stavu, v jakém je převzal, tj. čisté a plně funkční. 
 • Zjistí-li pronajímatel při vrácení pomůcky závady způsobené nedbalostí nájemce nebo jeho neodborným zacházením s pomůckou, je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady nutné pro odstranění těchto závad. Náklady na opravu mohou být odečteny z vybrané zálohy. 
 • V případě zničení, ztráty či odcizení zapůjčené pomůcky nebo její části uhradí nájemce pronajímateli pořizovací cenu takové pomůcky nebo její části, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke zničení, ztrátě či odcizení. 
 • Poplatek za zápůjčku je účtován za každý měsíc, splatný k 15. dni následujícího kalendářního měsíce.
 • Pronajímatel může ukončit Smlouvu o nájmu kompenzačních pomůcek výpovědí, výpovědní lhůta je 7 dnů

Terezie Zezuláková – sociální pracovnice
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou
Platnéřská 191/4, Praha 1
tel.: +420 720 038 168
e-mail: terezie.zezulakova@krizovnici.eu

Provozní doba:
Po: 12.00-16.00 hod.
Út: 09.00-14.00 hod.
St: 09.00-14.00 hod.
Čt: 12.00-18.00 hod.